WELSH LAMB AND BEEF PRODUCERS LTD

Y diweddaraf am Archwiliadau Gwarant Fferm yng ngoleuni'r achosion o COVID-19

O ystyried yr amgylchiadau eithriadol yma nas gwelwyd eu tebyg o’r blaen, ac yn seiliedig ar y cyngor a'r argymhellion diweddaraf gan y Llywodraeth, mae WLBP yn credu'n gryf y dylid gwneud pob ymdrech i ddiogelu iechyd, lles a diogelwch ein haelodau gwarant fferm WLBP, ein haseswyr a’n staff. Felly mae WLBP wedi penderfynu y bydd asesiadau ffisegol ar y fferm yn cael eu gohirio ar sail dreigl am gyfnod o 3 mis yn dechrau am 5.00 pm ddydd Iau 19 Mawrth  2020.

Bydd y cynlluniau Gwarant Fferm yn parhau i weithredu yn ystod y cyfnod gohirio hwn a bydd statws gwarant yr aelodau yn parhau i gael ei ardystio ar delerau presennol cyfranogiad y cynllun aelodau.  Mae'r cam gweithredu hwn yn unol â chanllawiau a gyhoeddwyd gan Gynllun Achredu'r Deyrnas Unedig (UKAS) ar gyfer cyflwyno a rheoli digwyddiadau ac amgylchiadau eithriadol.

Rydym yn ystyried opsiynau ar gyfer cyflwyno gwahanol fathau o asesiadau o bell ar sail risg. Bydd mwy o fanylion yn cael eu trosglwyddo i'n haelodau pan fydd modd cyflwyno trefniadau o'r fath.

Mae diwydiannau cig coch, cynnyrch llaeth ac organig Cymru o bwysigrwydd tyngedfennol i economi wledig Cymru ac mae'r achos presennol o COVID-19 yn tynnu sylw at bwysigrwydd llwyr y gadwyn cyflenwi bwyd domestig ac ymdrech sylweddol ffermwyr a chynhyrchwyr bwyd i ddal ati i fwydo'r genedl yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Mae gan WLBP dros 7,500 o aelodau gweithredol yn rhan o’r cynllun sydd, er gwaethaf eu risgiau eu hunain, yn gweithio'n galed i gynnal y cadwyni cyflenwi bwyd pwysig hynny. Bydd WLBP a'i staff yn gwneud popeth o fewn ei allu i gefnogi'r diwydiant yn yr ymdrech hon gan leihau'r haint i'r eithaf drwy beidio ag amlygu unigolion i unrhyw risgiau diangen drwy asesiadau wyneb yn wyneb ar y fferm.

19 Mawrth 2020